Opis projekta

PROJEKT "SVAKODNEVNICA I PRAZNICI U DVORCIMA MA?ARSKE
NIZIJE – VI?EVEKOVNA ISTORIJA DVORCA ALMA?I U ?ULI"

2012. godine Samouprava grada ?ula je dobila finansijsku podr?ku od 2.189.530.372 forinti za ostvarivanje istaknutog projekta "Svakodnevnica i praznici u dvorcima ma?arske nizije – vi?evekovna istorija dvorca Alma?i u ?uli" koji je zaveden pod brojem DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001.

Kompleksna sanacija dvorca se zasniva na tri glavna zadatka:

 • razvoj muzeja/centra za posetioce
 • formiranje javnih prostora (prostor za kulturne manifestacije)
 • revitalizacija parka oko dvorca

Stru?ni sadr?aj razvoja turisti?ke atraktivnosti dvorca:

 • Uz pomo? vodi?a sa sistemom pametnih telefona/visualguide-a na odre?enim ta?kama u objektu kod ozna?enih brojeva – na primer u trpezariji, nekada?njoj kuhinji, prostoriji za peglanje, nekada?njem salonu, itd. – mogu se dobiti razne adekvatne informacije, ?uti istiniti doga?aji, anegdote i legende o ?ivotu koji je tekao nekada u prostorijama dvorca, tako ?e na primer da bude re?i i o obi?ajima u ishrani, o jelima, dnevnom redu porodice vlasnika dvorca i njenog osoblja, o zadacima ?lanova osoblja (na primer o ku?epazitelju, batleru), o obi?ajima odevanja, o funkcijama pojedinih prostorija u dvorcu, o nekada?njem sistemu grejanja i osvetljenja, o ideolo?kim tokovima tog doba, o kulturi i umetnosti, itd. U posebno istaknutim prostorijama ?e se izvr?iti rekonstrukcija enterijera, istorija dvorca ?e se prikazivati u hronolo?kom redosledu preko multitouch wall-a (rezidencija je gra?ena u vi?e perioda: 1720-22. / 1732-40. / oko 1766. / 1798. / 1801-03. / 1888. / oko 1900. / 1902-05.).
 • Izlo?ba: Predstavljanje 8 generacija porodica barona Harukerna austrijskog porekla, grofa Venkhajma frana?kog porekla, nadalje grofa Alma?ija kroz zanimljivosti (na osnovu arhivskih istra?ivanja), s posebnim osvrtom na ?lanove porodica koji su imali va?nu ulogu u ?ivotu zemlje, nadalje na predstavnike porodice Venkhajm koji su postali istaknuti knji?evnici (na primer Jo?ef Venkhajm III –Mor Jokai: Jedan ma?arski nabob, Jano? Karpati)
 • Izlo?ba: Kraljevske posete dvorcu (Kralj Franc I i kraljica Marija Lujza ?panska, nadalje kralj Franc Jozef i kraljica Elizabeta Bavarska)
 • Izlo?ba: Razoru?avanje aradskih mu?enika u dvorcu u ?uli
 • Izlo?ba: Kontakti Albrehta Direra sa ?ulom>
 • Moderna instalacija 21. veka, sredstva za predstavljanje (kod svih izlo?bi): aktivne i pasivne vizualne pojave, interaktivni terminali, tematske animacijske igre
 • Predstavljanje kuhinje i ostalih zanimljivosti koji su prona?eni arheolo?kim i ispitivanjima zidina dvorca
 • Povremene izlo?bene sale – ujedno i multifunkcionalni prostori za kulturne manifestacije (mogu?nost postavljanja putuju?ih izlo?bi – obezbe?uje neprekidnu dinamiku muzejske tematike)
 • Turisti?ki informacioni punkt (slu?i za usmeravanje posetilaca), sa arhivom atrakcija okruga Beke?
 • Igraonica i prostor za ?uvanje dece, kao i muzejska pedago?ka radionica se nalaze u rekonstruisanom prostoru istorijskog interijera – sa istorijskom tematikom, nekada?njim dru?tvenim igrama, kostimima
 • Integrisani sistem upravljanja posetiocima, formiranje posetila?kih ruta
 • Izgradnja vidikovca na vrhu vodenog tornja u dvorcu
 • Ure?ivanje parka oko dvorca, formiranje zelene povr?ine, izgradnja ukrasne rasvete, nadalje postavljanje novog uli?nog name?taja

U izlo?benim prostorima i drugim prostorijama koje posetioci pose?uju vizualni u?itak se pobolj?ava uz pomo? modernih tehni?kih ure?aja.

U poslasti?arnici, kafi?u i prodavnici suvenira koji se nalaze unutar dvorca postoji mogu?nost da se predstave proizvodi lokalne ru?ne radinosti. Vrt oko dvorca ?e predstavljati odli?no mesto za odmor kako posetiocima, tako i stanovnicima ?ule, a uz pomo? slobodne wi-fi mre?e, u?itak ?e momentalno mo?i da se podeli sa drugima.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió