Opis projekta

PROJEKT "SVAKODNEVNICA I PRAZNICI U DVORCIMA MAÐARSKE
NIZIJE – VI©EVEKOVNA ISTORIJA DVORCA ALMA©I U ÐULI"

2012. godine Samouprava grada Ðula je dobila finansijsku podr¹ku od 2.189.530.372 forinti za ostvarivanje istaknutog projekta "Svakodnevnica i praznici u dvorcima maðarske nizije – vi¹evekovna istorija dvorca Alma¹i u Ðuli" koji je zaveden pod brojem DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001.

Kompleksna sanacija dvorca se zasniva na tri glavna zadatka:

 • razvoj muzeja/centra za posetioce
 • formiranje javnih prostora (prostor za kulturne manifestacije)
 • revitalizacija parka oko dvorca

Struèni sadr¾aj razvoja turistièke atraktivnosti dvorca:

 • Uz pomoæ vodièa sa sistemom pametnih telefona/visualguide-a na odreðenim taèkama u objektu kod oznaèenih brojeva – na primer u trpezariji, nekada¹njoj kuhinji, prostoriji za peglanje, nekada¹njem salonu, itd. – mogu se dobiti razne adekvatne informacije, èuti istiniti dogaðaji, anegdote i legende o ¾ivotu koji je tekao nekada u prostorijama dvorca, tako æe na primer da bude reèi i o obièajima u ishrani, o jelima, dnevnom redu porodice vlasnika dvorca i njenog osoblja, o zadacima èlanova osoblja (na primer o kuæepazitelju, batleru), o obièajima odevanja, o funkcijama pojedinih prostorija u dvorcu, o nekada¹njem sistemu grejanja i osvetljenja, o ideolo¹kim tokovima tog doba, o kulturi i umetnosti, itd. U posebno istaknutim prostorijama æe se izvr¹iti rekonstrukcija enterijera, istorija dvorca æe se prikazivati u hronolo¹kom redosledu preko multitouch wall-a (rezidencija je graðena u vi¹e perioda: 1720-22. / 1732-40. / oko 1766. / 1798. / 1801-03. / 1888. / oko 1900. / 1902-05.).
 • Izlo¾ba: Predstavljanje 8 generacija porodica barona Harukerna austrijskog porekla, grofa Venkhajma franaèkog porekla, nadalje grofa Alma¹ija kroz zanimljivosti (na osnovu arhivskih istra¾ivanja), s posebnim osvrtom na èlanove porodica koji su imali va¾nu ulogu u ¾ivotu zemlje, nadalje na predstavnike porodice Venkhajm koji su postali istaknuti knji¾evnici (na primer Jo¾ef Venkhajm III –Mor Jokai: Jedan maðarski nabob, Jano¹ Karpati)
 • Izlo¾ba: Kraljevske posete dvorcu (Kralj Franc I i kraljica Marija Lujza ©panska, nadalje kralj Franc Jozef i kraljica Elizabeta Bavarska)
 • Izlo¾ba: Razoru¾avanje aradskih muèenika u dvorcu u Ðuli
 • Izlo¾ba: Kontakti Albrehta Direra sa Ðulom>
 • Moderna instalacija 21. veka, sredstva za predstavljanje (kod svih izlo¾bi): aktivne i pasivne vizualne pojave, interaktivni terminali, tematske animacijske igre
 • Predstavljanje kuhinje i ostalih zanimljivosti koji su pronaðeni arheolo¹kim i ispitivanjima zidina dvorca
 • Povremene izlo¾bene sale – ujedno i multifunkcionalni prostori za kulturne manifestacije (moguænost postavljanja putujuæih izlo¾bi – obezbeðuje neprekidnu dinamiku muzejske tematike)
 • Turistièki informacioni punkt (slu¾i za usmeravanje posetilaca), sa arhivom atrakcija okruga Beke¹
 • Igraonica i prostor za èuvanje dece, kao i muzejska pedago¹ka radionica se nalaze u rekonstruisanom prostoru istorijskog interijera – sa istorijskom tematikom, nekada¹njim dru¹tvenim igrama, kostimima
 • Integrisani sistem upravljanja posetiocima, formiranje posetilaèkih ruta
 • Izgradnja vidikovca na vrhu vodenog tornja u dvorcu
 • Ureðivanje parka oko dvorca, formiranje zelene povr¹ine, izgradnja ukrasne rasvete, nadalje postavljanje novog uliènog name¹taja

U izlo¾benim prostorima i drugim prostorijama koje posetioci poseæuju vizualni u¾itak se pobolj¹ava uz pomoæ modernih tehnièkih ureðaja.

U poslastièarnici, kafiæu i prodavnici suvenira koji se nalaze unutar dvorca postoji moguænost da se predstave proizvodi lokalne ruène radinosti. Vrt oko dvorca æe predstavljati odlièno mesto za odmor kako posetiocima, tako i stanovnicima Ðule, a uz pomoæ slobodne wi-fi mre¾e, u¾itak æe momentalno moæi da se podeli sa drugima.


Ajnlja a cikket ismersnek | Nyomtathat verzi | Cikk tetejre

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió